What Bridal Gown Trends are Brides Looking for in 2019

The Most Popular Bridal Gown Trends in 2019– 2020

This season the trend is dramatic – voluminous skirts, massive accessories and large jewelry. Looking for top trends of wedding fashion in 2019, we can conclude that to create a new trend, designers combined the trends of the past and present. It turned out something in between, a kind of middle ground to which the designers added new original solutions. So, what’s popular in the wedding gown style in 2019?

Volume and Bows – New Trends in Bridal Dresses

Lush ball gowns with layered skirts are getting back to fashion. Multilayered skirts with both flat and designed in the most bizarre forms are in trend now. Fashionistas admire these wedding dresses because they do not hesitate to break stereotypes. If you are among such girls, then your choice is one of such original dresses! Today’s fashionable bows will remain in trend for the next season. These bows will take a sculptural form and will be inserted into the most unexpected points of the dress: for example, on low backs or along with necklines.

Pearls, more Pearls!

The trend for pearls has spilled over from jewelry to wedding dresses. The pearl beads with which the dress is embroidered from give additional shine add texture. The shine is not blinding, but rather natural, emphasizing the shining eyes of the bride-to-be.

Wedding Dresses with Open Back

 

Brides-to-be, who choose a chic wedding dress with an open back, perfectly know the psychology of a modern man and have a fine appreciation of the incomprehensible desire of men to protect and preserve their lady’s heart. After all, it is this thoughtful zest that will allow you to demonstrate the royal posture and gentle grace of sincere femininity.

If you choose one of the wedding dresses with open back gather and raise your hair in a high hairstyle, otherwise they will simply hide the whole highlight of the dress.

A beautiful, slender back is in itself an adornment of a young bride. But why not give her extra charm? Long strands of pearls or elegant chainlets that go down to the shoulder-blades, necklaces with satin ribbons instead of clasps, the ends of which will friskily lie on the back, will make the bride’s image delicate and sensual. The trendy wedding dress will make fall in love with all the guests at the wedding ceremony. The idea of ​​the legendary designer Karl Lagerfeld is interesting: he offers to decorate the back with pearl stickers – an elegant trick that will surely not leave the bride without attention.

New Color Schemes

Colored wedding dresses are apart of modern wedding fashion! Bridal trends in 2019 include different shades of blue (from saturated to delicate translucent) and metallic (silver, gold, champagne, pink gold). The combination of white lace with a blue base deserves special attention.

Wedding Jackets

Wedding jackets are not such a novelty when it comes to costumes in which this piece of clothing is the top of the outfit. But the designers went further – now they offer a wedding jacket as an accessory to the dress. And not only a jacket – along translucent wedding dress shield will not only bring a touch of originality but will become an alternative to the train, floating behind the bride.

Kilka Zaskakujących Wskazówek, na Wykonanie Wspaniałej Przemowy Ślubnej

Nasza słowiańska tradycja, Polska tradycja jasno wskazuje, że na weselu powinien zostać wygłoszony co najmniej jeden uroczysty toast za zdrowie wszystkich zebranych gości i co najważniejsze za zdrowie pary młodej. Tak było do niedawna. Coraz bardziej popularne trendy zza oceanu przyniosły do naszego kraju różnorodne suknie ślubne oraz równolegle modę na niebanalne przemowy wykonywane przez różne osoby. Nie każdy z nas jest urodzonym mówcą, co powoduje element stresowy, dlatego poniżej znajdziecie kilka sprawdzonych wskazówek na doskonałą mowę.

Przyjęło się, że wszelkie przemowy weselne to działka przeznaczona tylko dla mężczyzn. Dobrą praktyką jest przekazywanie mikrofonu, kolejno w stronę ojca panny młodej, następnie pan młody i jego świadek. Niemniej jednak coraz częściej swoje 5 minut mają również siostry, mamy i druhny. W Polsce mimo wszystko dość z dystansem podchodzi się do wszelkich mów weselnych, szczególnie gdy osoba prowadząca wystąpienie ma niebanalny humor, lub co najgorsze zaczyna ujawniać nietaktowne sytuacje z życia pary młodej. Pamiętajmy jednak, że dobrze skonsultowane i przemyślane wystąpienia mogą stanowić jedną z wyjątkowych pamiątek, do której wszyscy zebrani goście będą wracać z przyjemnością.

 

Przemówienie musi mieć podniosły i wyjątkowy ton, który podbije status tego wyjątkowego dnia, tak samo jak szykowne garnitury oraz seksowne sukienki na wesele. Oczywiście nie należy a dobre rezygnować z zabawnych historii oraz wszelkiego rodzaju anegdot. Każde wystąpienie, również mowa weselna o której piszemy powinna zawierać wstęp z przywitaniem pary mlodej i gości weselnych, dalej rozwinięcie przemowy, wszelkiego rodzaju życzenia oraz oczywiście wezwanie do toastu na zakończenie wystąpienia. Sama forma i układ wypowiedzi oczywiście będzie się różnić w zależności od tego, kto dokładnie będzie przemawiał. Ojciec panny młodej może swobodnie w swojej mowie przywitać zięcia w progach swojej rodziny oraz podzielić się zabawnymi historiami z ich życia. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku mowy Pana młodego, tyle że dodatkowo uwzględnia w swojej wypowiedzi również świadka, teściów i oczywiście żonę. Dobrym sposobem, który niejednokrotnie jest przepełniony humorem jest opowieść o tym jak para młoda rzeczywiście się poznała i ostatecznie zakochała. Mowa świadka to najłatwiejsza sprawa, jest w całości pozbawiona wzruszających historii i jej domeną jest całkowite rozluźnienie atmosfery. Dominują w mowie świadka kolorowe historie, pełne dowcipu, zwrotów akcji. Dlatego takie wystąpienie świadka powinno być odpowiednio wcześniej skrupulatnie skonsultowane z parą młodą. Pozwoli to w 100% wyeliminować popełnienie przypadkowej wpadki, która może zepsuć uroczysty i podniosły klimat przyjęcia weselnego.

 

Jest kilka dodatkowych elementów, o których dobrze jest pamiętać w trakcie mowy weselnej. Bardzo istotny jest odpowiedni moment na jej wygłoszenie. Dobrze, jeżeli słynny pierwszy toast ma miejsce po pierwszym posiłku, a nie jak to ma często miejsce zaraz po przybyciu na salę. Nie ma chyba nic gorszego, niż pięknie przygotowana mowa weselna, której zwyczajnie nikt nie słucha. Wiele gości zaraz po przybyciu chce zwyczajnie usiąść na swoim miejscu i spokojnie odpocząć od całej ceremonii w kościele i biegu lub trasie z kościoła do sali weselnej. Dajmy wszystkim gościom złapać spokojnie oddech, a wyjdzie nam to tylko na plus. Pamiętajmy również, aby przemówienie jakie przygotujemy nie było wygłaszane z pomocą kartki. Przygotujmy się odpowiednio i dobrze nauczymy tego, co chcemy wszystkim powiedzieć. I ostatni bardzo ważny element – mowa weselna zawsze na stojąco, oraz unikajmy przemówień wygłaszanych przez osoby w stanie nietrzeźwym – do gwarantuje zrujnowanie klimatu tego wyjątkowego dnia.

Sommarbröllop ger nya idéer för din bröllopsfest

Ett sommarbröllop är som en dröm. Det är ett tillfälle att samlas utomhus för att hylla kärleken mellan två människor. Sommarbröllop har något magiskt över sig också, det är något med sommaren som ger särskilda känslor. I Sverige är alla dessa känslor kopplade till sommaren lätta att förstå eftersom sommaren är så kort här. Svensken vet att sommaren redan när den börjar snart är slut och det är inte heller ovanligt att den sommar man förväntar sig inte blir av eftersom vädret i Sverige egentligen inte erbjuder mycket till sommar. Den sommar som svensken förväntar sig är inte statistiskt normal. Så är det bara.

Vad är speciellt med ett sommarbröllop

Det som är speciellt med ett sommarbröllop är att stora delar av bröllopet ska ske utomhus. Hela idén med ett sommarbröllop är trots allt att årstiden ska få en stor plats. Men för att lyckas med ett sommarbröllop är det mycket som behöver ordnas. För det är nämligen stor risk för att det regnar under sommaren och då kan det behövas förberedelser för att undvika att bröllopsfesten blir blöt, eller rättare sagt – blöt på fel sätt. Man behöver med andra ord kanske ordna med ett tält för att snabbt kunna flytta festen från utomhusplatsen till en plats som har skydd för regn. Det kan också hända att man behöver arrangera festen på ett sätt så att det finns en närhet till en lämplig inomhuslokal.

Om man nu har tur med vädret är det mycket man kan göra med ett sommarbröllop. Man kan till exempel ha dans utomhus om man lägger ett golv på gräsmattan. Man kan tända en brasa och sitta sent på kvällen och njuta av vickningen i sällskap med alla de andra bröllopsgästerna. Det går också att ordna fyrverkerier eller så kan man tända lampor som flyger iväg med vinden, det kan vara mycket vackert.

Det går förstås också att arrangera med blommor och andra växter på ett sätt som annars kanske inte skulle vara möjligt.

Vad behöver köpas in

För att få till den ultimata bröllopsfesten utomhus på sommaren är det dock en hel del som behöver ordnas i förväg. Det är tält som ska hyras, blommor som ska arrangeras, festplats som ska bokas, bröllopsklänning som ska köpas in, underhållning som ska lejas och mycket annat.

Det gäller alltså att vara ute i mycket god tid för att få allting på plats så snabbt och smidigt som det bara går. Detta ska också göras på ett kostnadseffektivt sätt för kostnaderna kan lätt dra iväg väldigt snabbt när man arrangerar ett bröllop – oavsett om det är inomhus eller utomhus.

Det gäller också att hitta bra platser att köpa in allt det man behöver. JJ’s House är till exempel ett företag som kan erbjuda mycket prisvärda klänningar och andra kläder som behövs vid ett bröllop.

Det bästa sättet att spara pengar generellt är att vara ute i mycket god tid. Det är då man har möjlighet att söka efter de bästa priserna.

Bоmfу Blankets

Lооking fоr аn executive hоlidау gift idеа thаt iѕ ѕurе to impress your bоѕѕ оr customers fоr уеаrѕ tо соmе? Look nо furthеr than a Bоmfу Blаnkеt.


If уоu tаkе one mоmеnt tо imаginе whаt thе recipient will do with уоur uniԛuе corporate gift, then it iѕ еаѕу tо undеrѕtаnd why gifting a bоmfу blanket is the idеаl сhоiсе thiѕ hоlidау ѕеаѕоn. Bоmfу blаnkеt саn bе еxрlаinеd аѕ аn ultrа-рluѕh blаnkеt thаt fеаturеѕ a dеер fооt pocket to envelop соld feet in a soft аnd соmfоrtаblе сосооn. It iѕ mаdе with ѕоft соrаl flеесе, thе ѕix-fооt-lоng blanket easily covers a uѕеr from ѕhоuldеr tо toe and is реrfесt fоr nаррing, lounging оn thе couch, оr еvеn in bеd. Wоw!, Bomfy blanket iѕ just thе idеаl сhоiсе fоr you.

Hоwеvеr, let’s ѕау you know уоur bоѕѕ gеtѕ соld ԛuiсklу, аѕ evidenced by thе fасt she never lеаvеѕ hеr оffiсе withоut a hоt сuр of coffee in hеr hаnd. Withоut hеr соffее, she is unсоmfоrtаblе аnd оn еdgе. In thаt case, She could use a bоmfу blаnkеt соmрlеtе with hеr name аnd thе соmраnу’ѕ logo. Thiѕ ultrа-рluѕh blanket will kеер her wаrm аnd mаkеѕ hеr mоrе рrоduсtivе at wоrk. And ѕinсе you tооk саrе of thiѕ unwеlсоming рrоblеm in hеr life with a thоughtful ѕоlutiоn, you’ve juѕt сrеаtеd a win-win ѕituаtiоn. Nоw thаt’ѕ ѕоmеthing аll еxесutivеѕ саn identify with.

Whаt you рrоbаblу don’t rеаlizе is hоw thiѕ ѕimрlе уеt highlу practical gift саn make аn imрасt оn уоur boss’s life away from thе оffiсе.

Evеrуоnе loves tо receive giftѕ that have their name on it, еѕресiаllу if it iѕ аn itеm that offers utility. In оthеr wоrdѕ, your blаnkеt hаѕ thе аbilitу tо bесоmе the center оf conversation during thе hоlidауѕ, on the аirрlаnе, at a concert оr event, during a vасаtiоn, at a fаmilу rеuniоn аnd ѕо on. Best оf all, it iѕ likеlу that thiѕ рluѕh blаnkеt will stay with thе rесiрiеnt for thеir еntirе lifе. Dоn’t forgets аbоut putting your logo оn thе ѕtоrаgе bаg, whiсh will preserve the intеgritу оf thе blаnkеt fоr уеаrѕ tо соmе.

A bomfy blanket iѕ a рrоmо item thаt hаѕ staying power. Juѕt think аbоut аll thе different kindѕ оf реrѕоnаlizеd blаnkеtѕ you саn givе аѕ a Chriѕtmаѕ buѕinеѕѕ gift. Frоm роrtаblе travel аnd еmеrgеnсу blankets tо оvеrѕizеd picnic blankets, thе various tуреѕ оf brаnding орtiоnѕ blаnkеtѕ рrоvidе, make bоmfу blаnkеt an ideal еxесutivе gift.

Rakhi Gifts That Can Brighten up the Rakhi Festival for Married Brothers!

Raksha Bandhan is one of the most looked for festivals for siblings that are celebrated to cherish the purest bonding that is held strong in between brothers and sisters. But this is not all that can define Raksha Bandhan. This zestful annual rite is not only meant for siblings, but this is also the one that brings the family members together. Even if your relatives are living in some other city and country, they will visit you for the festival. If not, then you can surely expect a call from their side. This is the beauty of the Rakhi. Maintain the zeal of the festival and send your wishes to them abroad through the express Rakhi delivery in USA via online Rakhi stores.

Brothers are no doubt one of the most irritating and weirdest characters in the life of sisters. Handling their mood swings and tantrums is not an easy task. But there are also many perks of having a brother and if the brother is bigger, then you can imagine a fatherly-figure in your life. From dropping you to the college and tuition to giving you money for shopping, he will treat you like his little doll. Don’t take his angry words to heart, they are more like coconuts; hard from outside and soft from inside.

If you have a married brother who has gifted you a beautiful and darling sister-in-law, then the best way to welcome her in your family as well as in your lives is to make the coming Rakhi festival special for her. There are many gifts items that you can take into consideration for making this Raksha Bandhan special for her. If you are still confused, then here are some gift items and combos listed below from which you can pick your favorite one to send your hearty wishes to your bhaiya and bhabhi. Without any further delay, let’s get started:

 1. Outfits for Rakhi celebration

To ginger up the Rakhi celebration, you can send outfits for your brother’s family. As per the taste and the choice of your brother and sister-in-law, you can select some festive outfits and can surprise them with your love and thoughtfulness.

 1. Ticket to happiness

After such a tiring schedule, Raksha Bandhan comes with some relaxing time cutting off the summery days. You can take advantage of this time and can plan a family vacation to some exotic scenic beautiful place.

 1. Memorable photo collection

If your brother and sister-in-law are a cute newly married, then you can send them a memorable photo album or scrapbook that can remind them of their love as a Rakhi gift. This will surely make them happy.

 1. A box loaded with favorite confectioneries

No festival is complete without the delish and tasty sweets. The same is applied to the case of Raksha Bandhan also. Maintain the zeal of the festival by sending a box loaded with favorite sweets to calm the craving of your brother for sweets.

 1. DIY gifts

The best way to showcase your love is your efforts. Take out some time and wake the inner craft man of yours, and prepare a hearty gift for your brother and sister-in-law. Your love, care, concern, and thoughtfulness can be best reflected by these gifts.

 1. Rakhi set for the family

If you have a loving brother with a beautiful sister-in-law and also a cute little angel in the family, then Rakhi sets are the best option to go with. A cute kids’ Rakhi paired with a Lumba set is just perfect to brighten up your Rakhi celebration.

 1. Healthful dry-fruit gift hamper

If you want to make this Rakhi celebration special as well as unique, then you can add some good and healthful values to it by sending a gift hamper embellished with healthy dry-fruits and a beautiful Rakhi set.

 1. Quirky wall hangings

If your bhaiya and bhabhi are a great fan of decorating their house, then on this Raksha Bandhan you can add one more in their collection by giving them a quirky wall hanging that can enhance the beauty of their house.

 1. Personalized gifts

The best way to express your heart to your loved ones is personalized gifts. From cake to key chain, anything can be engraved with your love. So, choose your favorite item and give it a personalized touch.

Now, you are all sorted to heighten up your Rakhi celebration with these gift items. If you want to send your wishes to abroad, then you can shop from the online Rakhi stores that are just perfect to embellish your Rakhi celebration with joy and happiness. Rakhi.in is one of those online Rakhi stores that can be your ultimate solution to buy Rakhi online. Not only Rakhis, but you can also send Rakhi gifts for brother from this store very easily and that too at a reasonable price.

You need to pay attention to these when buying gold jewelry 

Almost everyone has the experience of buying gold jewelry. Do you know what to pay attention to when buying gold jewelry? Is it to focus on purity, style, or brand, price? Here we will talk about how to buy gold jewelry and some tips for you.

The purity of gold jewelry, that is, the amount of gold. Nowadays, the most common gold purity is pure gold and 999 gold. The national standard stipulates that as long as the gold jewelry sold in the shop, its gold name must be marked. The pure gold is the name of the gold jewelry with a total gold content of 990 or more. There is no concept of inlaid metal or thousands of pure gold. Selling thousands of pure gold to you is to add more than 30 yuan to the price of pure gold, and sell it at a higher price. Buying gold jewelry with 990-999 gold content is enough, there is no need to spend more money to pursue 9999.

Of course, the kind of so-called alluvial gold and gold plating alloys should not be considered, especially the 399 yuan product on the TV shopping channel, which is 200 grams of six-piece crafts with gold on the surface, please don’t even think about it. The gold content is basically negligible, frankly speaking, it’s a lie. The gold content of fixed price hard gold jewelry is between 992-995, higher than the pure gold 990 standards. Hard gold is pure gold, there is no problem with the gold content.

Pay attention to the price of gold jewelry. The price is based on the international gold price, which increases between 15% and 27% per gram, plus the cost of work. The number of major jewelry brands in Hong Kong is usually around 27%. According to the current price of gold, it is about 355 yuan per gram. The price of domestic jewelry brands is between 330-350 yuan per gram.

Promotions: The normal jewelry brand gold pet memorial jewelry can be discounted to about 30 yuan per gram. If the discount is 50 yuan, don’t consider it, just buy it directly. This kind of promotion is generally concentrated on Valentine’s Day, Qixi Festival, National Day, Christmas, New Year’s Day, store celebrations or holidays like that. Usually, the strength of the concessions is not large, minus 10-30 yuan per gram.

Fixed price hard gold: When it comes to fixed-price gold jewelry, a lot of friends think the price is too high, so they reject hard gold and think it is not cost-effective. In fact, a fixed price gold jewelry can also be discounted, generally can have a discount of about 10%.

Pay attention to the style of gold jewelry. The style is related to the use. For example, if you are married, you can choose gold necklaces, bracelets, rings, etc. following the general trend. At this time, the style is not very important. The weight is the most important. The heavier the bracelet, the better. The solid bracelet of 30 grams or more is perfect.

Buy jewelry as gifts: gifts are either heavy or big, this time 3D hard gold is a good choice, two to three grams of pendants, cheap necklaces, lucky beads, etc. are good choices. There is no problem to choose this for self wearing. The total price will not be too high, and the jewelry is also relatively large.

Jewelry brand in the case of gold jewelry, unless the brand is unique and patented style. Other styles are available from all the major jewelry brands. It is not necessary to identify only one brand, especially if the price of the major brands is very expensive. Of course, if the big jewelry brand and the small brand’s price are the same, the big brand gold jewelry is preferred, because after all, the big brand has more gold styles and better craftsmanship. Speaking out, there is still quite face-saving. For example, the ancient gold bracelets that popular during the New Year, some brands called inheritance bracelets, and there are patents. If their prices are the same as ordinary brands, it is good to choose the inheritance one.

Name on Necklace

A Guide To Purchasing A Mattress

You probably are already aware of how important it is to get enough sleep. If you are tired of tossing and turning at night, use these tips to find the ideal mattress.

Even if you have a beautiful bed, there is no guarantee that you will get good sleep if you don’t have a good mattress. Many sleep experts recommend that you sleep on latex mattresses to get the best quality sleep possible.

The time that you spend asleep is used by your body to heal and to make any necessary repairs. Most sleep disruptions are caused by uncomfortable sleeping conditions. Typically, a low-quality mattress is to blame.

The best option is to replace both your foundation and your mattress at the same time. For financial reasons, however, that isn’t always possible.

To determine whether you need to buy a new bed frame or whether you can get by with just a new mattress, answer these questions:

 • Is the bed frame making noise? Any squeaks, creaks, or other noises coming from the base of your bed could indicate that it needs to be replaced.
 • Do the drawers move smoothly? Many beds come with built-in drawers for under-bed storage. These drawers should glide in and out easily.
 • Are all of the feet or castors still attached?
 • Does the base of the bed line up correctly? Make sure that both halves connect properly to one another.

Checking Your Bed Frame

Ideally, your bed frame should be strong, straight, and completely level. All of the parts should be properly in place without any missing bolts or other components. Check the fasteners to make sure that they are all properly tightened. Keep an eye out for any unexpected sounds or noises when using your bed frame.

An Interesting Fact That You May Not Have Known

When you break down your daily schedule, you most likely spend approximately a third of your time sleeping on your mattress. That is why it is so important to buy a high-quality bed. Most mattresses need to be replaced approximately every 10 years. For tips on how to care for your mattress, check out our guide.

Consider visiting a store in person, as well, so that you can try out some of the mattresses for yourself. Even though laying on a mattress in a store can be a little bit embarrassing, it is an important part of figuring out which style you prefer. Our store locator will help you find the location closest to you.

Simple Mehndi Designs For Hands 2019 | Mehndi Designs for Hands Step by Step

Simple Mehndi Designs For Hands 2019 | Mehndi Designs for Hands Step by Step. The Word “Mehndi” is originally derived from a Sanskrit word “Mehndika” which is referred to the Henna plants itself. That’s why Mehndi is also known as the Henna Design because of his plant Latest Mehndi Designs. So the Mehndi is known as the Henna across the globe. It is the one of the best and oldest form of body art which is originated by humans.

The Mehndi paste is derived from the powdered dry leaves of the henna plant to decorate a person’s body. The leaves are dried in the sun and then ground to get a fine mossy green powder. It ids then mixed with an adequate amount of water, lemon juice and a few drops of eucalyptus oil to obtain a smooth paste. The paste is further soaked overnight for infusion of all ingredients and then poured in a plastic cone for the application.

 

As mention above, women usually decorate their hands and feet with beautiful mehndi design. But now not only men but even cancer patients who lose their hair growth also making full use of this natural paste to decorate their bald scalps. The mehndi paste is green in color, but the standard color it leaves on the skin is brown. However, with the advance in mehndi design and techniques, color like white and gold are also being employed. Woman ladies, girls and kids also decorate their hands, feet, and full arms. They choose the very gorgeous design to look like a crown princess. Nowadays the mehndi id the one of the most important things without this the whole celebration looks incomplete. Especially ladies, old woman and kids mostly use the simple mehndi designs.

The simple mehndi design gives the stunning look to your hands. The simple design is more beautiful than the others. Interestingly, Henna aka Mehndi is also of significant relevance in most religions.

For Hindus, it is of utmost importance in many traditions and id key part of 16 adornments (Solah Shinghar).

Prophet Mohammad (PBUH) known to use a mehndi paste to dye hid gray beards and advocates the uses of henna to another as well, according mentions in the Holy Quran.

Hands are the most important part of the body for the mehndi design. Now a day the mehndi is not just for the use of a woman’s ever one can wear this simple design. Today’s the modern time now a days every girl wishes to be a very beautiful girl. At this time there are many times of mehndi design like Floral, Paisley, Arabic, Simple, Glitters, Modern and many more. Like in many countries, Asian Pakistan, Indian or Muslim Girls this fashion is being popular among many other different parts of the world. It’s a type of temporary tattoos, which is appeared wet on the hands, feet and other parts of the body in various patterns and washed when dried. The excellent color and unique odor appeals every girl in the world and the trend of coloring hands with tattoos of henna or mehndi is definitely in vague now-a-days Simple Mehndi Design for Feet 2019 | New Beautiful Mehndi Design For Legs 2019

.

The mehndi designs are very important in the all types of the celebrations in the world. In the wedding ceremonies the mehndi is the most important thing for the bride. Mehndi ceremony is termed auspicious for Indian brides. Every bride try their best to look like the princess because he is going forward to the new life. The Right from the bride to all the girls and married women – all of them get their hands laden with mehndi for the wedding revelries. It is also important for brides  get their feet laden with mehndi. Graceful mehndi design is perfect for the brides who want to strike a balance between traditions and modernity. There are leaves, floral patterns, jaalidaar designs and also a catchy play of bold and light strokes.

Simple mehndi designs are no less beautiful than the lavish and intricate ones. The Simple mehndi design is most popular because those girls or woman’s which are very fond of mehndi design, but they work in the office so they can’t wear the very heavy design of mehndi. So they apply the simple and classy designs to look like a young and beautiful lady.

Top 6 Light Blue Wedding Color Ideas for Spring/Summer 2019

Top 6 Light Blue Wedding Color Ideas for Spring/Summer 2019. See Here Top 6 Light Blue Wedding Color Ideas for Spring/Summer 2019. “Something old, something new, something borrowed and something blue”
Blue is always a popular color for wedding events, and today we’ll go with light blue colors, which is perfect for spring and summer weddings. From vintage to modern, elegant to rustic weddings, you’re sure to find your “blue” for the big day, since this amazing color can work well with any wedding themes. Check out these adorable blue wedding color ideas and get inspired.

Top 6 Light Blue Wedding Color Ideas for Spring/Summer 2019:

Top 6 Light Blue Wedding Color Ideas for Spring/Summer 2019

 

Top 6 Light Blue Wedding Color Ideas for Spring/Summer 2019

 

Top 6 Light Blue Wedding Color Ideas for Spring/Summer 2019

Top 6 Light Blue Wedding Color Ideas for Spring/Summer 2019 See in Slider:

 • Light Blue and Greenery

 • Light Blue and Blush

 • Light Blue Elegant and Gold

 • Light Blue Elegant and Gray

 

 

19 Gorgeous Wedding Hair Accessories For Every Type of Bride